Our Team

ผู้บริหาร/บุคลากร

นางสาวนทินี ทิวะราษฎร์

นางสาวณัฐณิชา วุฒิ

นางสาวพรรณี โปยิ้ม

นางสาวพรนภา เทียนจิ้ว

นางศมาพร ศรีนวล

นางขนิษฐา อรุณคง

ปฐมวัย.. ไม่ใช่เร่งเขียนเร่งอ่าน นั่นคือจุดเริ่มต้น เราก็เลยตั้งอนุบาลเมธัสขึ้นมา
ทุกวันนี้ไม่ใช่ธุรกิจแล้ว แต่ยังทำอยู่เพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ
...
นางขนิญฐา อรุณคง (ผู้บริหาร)